Statut društva

Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama (N. N. br.88 , od 11. listopada 2001.godine) Sabor utemeljivača Zavičajnog društva Aržano –Split, na svojoj sjednici održanoj dana 12. ožujka 2003. godine usvojio je i donio :

S T A T U T

ZAVIČAJNOG DRUŠTVA ARŽANO – SPLITI. OPĆE ODREDBE

Čl.1.
Zavičajno društvo Aržano – Split je nevladina i nestranačka udruga , koja okuplja građane koji su podrijetlom iz Aržana ,a nastanjeni su na području gradova : Splita, Kaštela, Solina, Omiša i Trogira , kao i prijatelje Aržana.

 

II. STATUT

Čl. 2.
Društvo ima Statut.
Statut je temeljna opća odredba Društva koju donosi Sabor , natpolovičnom većinom članova.
Statut društva sadržava odredbe o :
- nazivu i sjedišti Društva,
- zastupanju Društva,
- ciljevima Društva
- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
- članstvu, pravima i obvezama članova
- tijelima Društva,njihovu sastavu,izboru,opozivu,ovlastima,načinu odlučivanja i trajanju ovlasti
- prestanku postojanja Društva
- području na kojem društvo djeluje
- imovini,načinu stjecanja imovine i njezinu korištenju
- rješavanju sporova i sukoba u društvu
- stegovnoj odgovornosti članova
- postupku s imovinom, ako društvo prestane postojati
- u znaku Društva i njegovu izgledu,drugim pitanjima važnima za Društvo i ostvarivanje ciljeva Društva

 

Naziv i sjedište Društva

Čl. 3.
Naziv Društva je : Zavičajno Društvo Aržano – Split
Sjedište Društva je u Splitu , Put Plokita 25.Zastupanje Društva

Čl. 4.
Društvo , u skladu sa zakonom , zastupa predsjednik Društva.Ciljevi Društva

Čl. 5.
Temeljni cilj Društva je promicanje zavičajne  kulture i običaja .Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Čl. 6.
- održavanje što bolje povezanosti sa zavičajem
- upoznavanje,druženje i međusobno pomaganje članova Društva
- promicanje zavičajne kulture i običaja na području rada Društva
- poticanje i izradba programa za uspješan gospodarski razvitak zavičaja
- čuvanje i promicanje etnoloških posebnosti
- suradnja s drugim udrugama istih i sličnih ciljeva u zemlji ili tuđini
- dobrovoljan rad
- upriličavanje kulturnih,zabavnih,športskih priredbi,stručnih skupova i objavljivanje omiljenih radovaČlanstvo

Čl. 7.
Svaka poslovno sposobna fizička osoba može, pod uvjetima utvrđenima Zakonom i ovim Statutom postati član društva.

Članom Društva postaje se potpisivanjem pristupnice,izjavom o prihvaćanju Statuta Društva i drugih općih uredaba Društva,donesenih sukladno Statutu i prihvaćanjem članarine.

Članovi Društva trebaju svjesno i odgovorno pridonositi ostvarivanju ciljeva Društva i zauzeto se uključiti u sve programe i poslove koje utvrdi nadležno tijelo Društva.

 

Tijela Društva

Čl.8.
- Sabor Društva
- Nadzorni odbor
- Izvršni odbor
- Predsjednik
- Sud ČastiSabor Društva


Čl. 9.
Sabor je najviše tijelo Društva,a čine ga svi članovi Društva.
Osim poslova utvrđenih Zakonom Sabora donosi i odlučuje o sljedećem:
1. usvaja Statut Društva,mijenja ga i dopunjava
2. donosi druge opće odredbe , kojima se pobliže uređuju pojedina pitanja,radi ostvarivanja temeljnih ciljeva Društva
3. bira Predsjednika Društva
4. bira članove Izvršnog odbora
5. imenuje najmanje tri člana Nadzornog odbora
6. imenuje Sud časti
7. usvaja plan i program godišnjeg rada
8. donosi odluku o izviješću predsjednika Društva , Nadzornog odbora i Suda časti
9. odlučuje o udruživanju društva
10. odlučuje o prestanku rada Društva
11. odlučuje o raspodjeli novca društva
12. odlučuje o visini članarine
13. donosi Poslovnik rada Sabora
14. imenuje tematska povjerenstva o razradbi pojedinih tema iz povijesnoga,kulturnoga,športskoga i etnografskog područja

Čl.10.
Sabor se društva obvezatno sastaje jedanput godišnje i to najkasnije do 31. ožujka
Redoviti Sabor saziva predsjednik društva.
Na sjednici Sabora obvezno se vodi zapisnik , čije se odluke dostavljaju , po potrebi, nadležnim državnim tijelima, a obvezno se čuvaju u pismohrani društva.

Čl.11.
Izvanrednu sjednicu Sabora može sazvati trećina članova pisano , pa ako predsjednik ne sazove sjednicu Sabora , nju će sazvati poticatelj sazivanja izvanredne sjednice Sabora.Poziv za redovitu i izvanrednu sjednicu Sabora dostavlja se obvezno napismeno s predloženim dnevnim redom.

 

Predsjednik Društva

Čl. 12.
Predsjednik Društva zastupa Društvo samostalno i neograničeno , u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i odlukama Sabora Društva.

Čl. 13.
Predsjednik odgovara za zakonitost Društva. On je za svoj rad odgovoran Saboru.Predsjednik se bira na dvije godine i može biti ponovno izabran.

Čl. 14.
Sabor predsjednika Društva može razriješiti dužnosti i prije isteka  njegove ovlasti, natpolovičnom većinom članova , ako on ne poštuje Zakon , Statut i odluke Sabora.

Čl. 15.
Poticaj za razrješenje predsjednika u pisanu i obrazloženu obliku može dati najmanje desetina ukupnog članstva.

Čl. 16.
Smatrat će se da je predsjednik razrješen dužnosti ako njegov program rada za jednogodišnje razdoblje ili njegovo izviješće o proteklom razdoblju ne bude prihvaćeno natpolovičnom većinom glasova  članova Sabora.Nadzorni odbor

Čl. 17.
Sabor Društva imenuje Nadzorni odbor na razdoblje od dvije godine , s pravima i ovlaštenjima koja su utvrđena Zakonom o udrugama .nadzorni odbor ima pet članova.Izvršni odbor


Čl. 18.
Izvršni odbor ima jedanaest članova , čiji je član i predsjednik, po svojoj službi , predsjednik Društva.

Članove Izvršnog odbora , na prijedlog Predsjednika , bira Sabor, Natpolovičnom većinom sabornika nazočnih na sjednici.
Ovlast članova Izvršnog odbora traje dvije godine.

Čl.19.
Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:
- izvršava odluke , zaključke , smjernice i upute, koje donosi Sabor,a  nisu u nadležnosti drugih tijela prema ovom Statutu
- pomaže predsjedniku u njegovu poslu
- utvrđuje prijedloge odluka koje donosi Sabor
- prikuplja  stvarna i novčana sredstva za rad Društva
- izvršava ono za što ga zaduži predsjednik Društva , a za ostvarivanje ciljeva, radi kojih je Društvo utemeljeno
- obavlja i druge poslove , sukladno sa Zakonom o udrugama ,a koje nisu suprotne sa zadaćama predsjednika , Suda Časti i Nadzornog odbora.

Čl. 20.
- pravovoljno donošenja odluka je ako je nazočna ½ članova
- o radu Izvršnog odbora vode se zapisnici , koji se čuvaju u pismohrani društva

Čl. 21.
Sud Časti ima pet članova , koje bira Sabor Društva na dvije godine.
- Ako među pojedinim članovima Društva dođe do sporova i sukoba riješit će se mirno posredstvom Suda Časti da bi se očuvalo dostojanstvo društva i bez otegnutih okolnosti ostvarili ciljevi, radi kojih je Društvo utemeljeno.Prestanak postojanja Društva

Čl.23.
Društvo prestaje postojati na način i s postupkom koji propisuje zakon o  udrugama , a može prestati ako to odluči tri četvrtine svega članstva i to na sjednici skupštine.
Područje na kojem društvo radi


Čl. 24.
Društvo postoji na području  Splitsko-dalmatinske županije , a može , pod uvjetima utvrđenim Zakonom , djelovati na području cijele Republike Hrvatske.
Imovina , način stjecanja imovine i njezino korištenje

Čl. 25.

Imovinu Društva čine: stvarna , novčana i umna dobra, stečena na način koji je dopušten Zakonima Republike Hrvatske,a poglavito od dobrotvora, darovština i sl.

Imovina se društva može koristiti samo i isključivo u dobrotvorne svrhe i radi postizanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

 


Postupak s imovinom ako društvo prestane postojati.

Čl. 26.
Ako Društvo prestane postojati na jedan od načina koji je utvrđen Zakonom o udrugama odnosno ovim Statutom, njegova će se imovina , nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugog postupka , podijeliti među članovima Društva , razmjerno doprinosu svakog člana u njezinu stjecanju.
Likvidacijski postupak provodi osoba ovlaštena za zastupanje.
Znak Društva i njegov izgled

Čl. 27.
Društvo ima pečat na kojem piše: zavičajno društvo Aržano – Split
Popis članova

Čl. 28.
Društvo suglasno Zakonu o udrugama , treba voditi popis (maticu) članova.
Javnost rada

Čl.29.
Javnost rada Društva omogućuje se nazočnošću na sjednicama Društva , davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja i tiskanjem svojih izviješća obavješćivajući članstvo,a neposredno na Saboru Društva.
III. UPRAVNO – STRUČNI POSLOVI

Čl. 30.
 Radi obavljanja upravno- stručnih poslova u Društvu postoje sljedeća radna mjesta:

- tajnik Društva
- rizničar
- osoba za vođenje novčano knjigovodstvenih poslova

Svi se poslovi obavljaju dobrovoljno i bez nagrade s naknadom stvarnih troškova.

Čl. 31.
Članove iz čl.33 imenuje Sabor na četiri godine , a ugovor s njima potpisuje predsjednik Društva, pa su za svoj rad odgovorni predsjedniku Društva, koji im izdaje pisano i usmeno radne upute , a da bi ostvarili zakonitost rada društva i postignuli ciljeve koji su utvrđeni Statutom.


Ugovorom će se pobliže utvrditi prava i dužnosti tajnika , rizničara i  osobe zadužene za novčano – knjigovodstvene poslove.

Financijsko – knjigovodstveni poslovi

Čl. 32.
Osoba određena za financijsko – knjigovodstvene poslove dužna je , zajedno s predsjednikom Društva , nadležnim državnim tijelima podnositi godišnja izviješća što su ih dužna podnositi nekoristonosne (neprofitabilne) udruge.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 33.
Sabor Društva dužan je , u roku od devedeset dana od upisa u Registar  udruga, donijeti sve pravilnike utvrđene ovim Statutom i izabrati članove pojedinih tijela koja nisu izabrana na utemeljivačkom Saboru.

Čl. 34.
Izmjene i dopune ovog Statuta donose se u postupku i na način utvrđen za donošenje Statuta.

Čl. 35.
Ovaj  je Statut prihvaćen 12. ožujka 2003. godine , a primjenjuje se nakon ovjere nadležnog tijela državne uprave.

 

Predsjednik Sabora
Vinko Lončar 

Posljednje vijesti

Nove stranice ZD Aržana

Prestavljamo Vam nove, sadržajnije web stranice Zavičajnog društva Aržana.

Cilj ovih web stranica je predstavljanje ...


Apartmani S-A
Facebook profil zavičajnog društva Aržano